Àrees del programa de tuteles

L’Àrea Social

Àrea encarregada de l’atenció directa a les persones tutelades fent la valoració de les necessitats actuals, previsió de les futures i recerca de les solucions més adequades segons les característiques individuals i la seva situació.
Per a cada persona:

 • Elaborem un Pla de Treball Individualitzat
 • Cerquem la informació i documentació personal
 • Tramitem les ajudes públiques a les que la persona tutelada té dret i petició de recursos
 • Creem un vincle emocional entre l’equip i el tutelat amb visites personalitzades
 • Ens coordinem periòdicament amb els recursos que intervinguin amb la persona tutelada
 • Gestionem situacions d’urgència
 • Acompanyem a visites mèdiques
 • Gestionem expedients
 • Redactem informes mensuals de la situació actualitzada i gestions realitzades en aquest període
 • Elaborem pressupostos anuals
 • Justifiquem les despeses anuals
 • Comprem roba o productes necessaris

L’Àrea Econòmica

Gestionem la comptabilitat de la persona tutelada.

 • Controlem diligentment ingressos i despeses
 • Liquidem impostos
 • Realitzem rendicions anuals de comptes al Jutjat
 • Realitzem les rendicions finals de comptes al Jutjat posterior a la defunció de la persona tutelada

L’Àrea de Gestió del Patrimoni

Estudiem el patrimoni en l’exercici de la tutela.

 • Rendibilitzem econòmicament la propietat en benefici de la persona tutelada. Gestionem el lloguer, controlem els pagaments mensuals, gestionem els impagaments, controlem les reformes, evitem ocupacions il·legals, etc., si s’escau
 • Fem pagament dels tributs lligats a la propietat

L’Àrea Jurídica

 • Informem al Jutjat de les particularitats que es presentin en l’exercici del càrrec tutelar: situacions personals, gestió patrimonial, etc.
 • Redactem tràmits d’incapacitació a la Fiscalia o Jutjats
 • Oferim informació a persones interessades en els processos d'incapacitació