Programa de tuteles per a persones incapacitades

Programa de tuteles per a persones incapacitades

Les entitats de tutela estan integrades al Sistema de Serveis Socials de Catalunya, per tant, assumeixen una responsabilitat pública, tot i que de provisió privada. El Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya a través de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) és l’organisme encarregat de garantir que les entitats tutelars ofereixin els serveis, habilitats i competències necessàries en el desenvolupament del càrrec tutelar. Així doncs, en l’exercici d’aquesta responsabilitat pública és l’Administració pública qui econòmicament garanteix el desenvolupament dels serveis de tutela.

Tríptic Entitat Tulelar


"La tutela és la mesura de protecció de la persona incapacitada"


  • Treballem pel manteniment o restitució de l’esfera biopsicosocial
  • Defensem els drets de les persones declarades incapacitades i que necessiten protecció, especialment aquelles que no tenen família o estan en situació d’abandonament
  • Denunciem els abusos o negligències a què es puguin veure sotmeses per part del seu cercle social o familiar
  • Millorem la qualitat de vida de les persones incapacitades. S’actua amb diligència tenint cura de la persona i dels seus béns
  • Sensibilitzem la població sobre les situacions d’abús que poden patir les persones no incapacitades judicialment, però amb afectació real de les seves capacitats. Promoció del procediment judicial i estimulació de les tuteles per a persones que presumiblement ho requereixin
  • Col·laborem amb l’Administració de Justícia
  • Cada persona tutelada disposa de seguiment individualitzat per a l’atenció de les seves necessitats mentre es vetlla perquè es respectin els drets personals i la defensa el seu patrimoni. L’activitat tutelar es gestiona des de quatre àrees diferenciades, tot i que coordinades, permetent l’abordatge integral a la tasca tutelar: l’àrea social, la jurídica, l’econòmica i la de gestió del patrimoni.
  • Fadesia pertany a la Coordinadora Tutelar, òrgan que agrupa 19 entitats tutelars de Catalunya.